Thailand
Homeหน้าแรก |
TH
|
EN

ข่าวสารอัพเดท
News & Updates
30 สิงหาคม 2017
30 August 2017

โครงการโรงเรียนนำร่อง Trinity College London Graded Examinations in Spoken English (GESE)

โครงการโรงเรียนนำร่อง Trinity College London Graded Examinations in Spoken English (GESE)

เปิดรับสมัครโรงเรียนนำร่องสำหรับโครงการ Graded Examinations in Spoken English (GESE) ส่วนหนึ่งของงานวิจัยหลักสูตรของ Trinity College London เพื่อการประยุกต์ใช้หลักสูตรในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

ตัวอย่างลักษณะการดำเนินงาน
 • ทีมงาน Trinity College London ทำการสำรวจการเรียนการสอนที่ใช้อยู่ปัจจุบันในโรงเรียน อาจโดยผ่านการสัมภาษณ์ครูผู้สอนและผู้เรียน การประเมินผลผ่านแบบทดสอบ หรือการสังเกตการณ์ในห้องเรียนจริง
 • การประชุม หารือ และศึกษาหาความเป็นไปได้ในการประยุกต์หลักสูตร GESE เข้ากับหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งความต้องการของนักเรียนไทย
 • โรงเรียนและทีมงานจะได้รับคำแนะนำและการอบรม หากมีความสนใจนำหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ และทีมงานวิชาการของ Trinity College London จะมีการวิจัยและรายงานผลการพัฒนาระดับภาษาให้ทางโรงเรียนทราบหลังจบโครงการ

คุณสมบัติโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 • เป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในหรือนอกระบบ ที่มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอายุ 6-12 ปี
 • มีความสนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยการศึกษาร่วมกับ Trinity College London เพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตร
 • มีบุคคลากรที่ดำเนินงานการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงที่สามารถเข้าร่วมการประชุมและติดตามผลได้
 • มีนักเรียนที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจเบื้องต้น baseline study อย่างน้อย 8 คน

เกี่ยวกับหลักสูตร Graded Examinations in Spoken English (GESE) ของ Trinity College London
 • หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่เน้นการวัดทักษะ (competencies) ของผู้เรียน ว่าควรใช้ภาษาทำอะไรได้บ้างในแต่ละระดับ เน้นผลลัพธ์และการวัดผลโดยตรงจากการสนทนาจริง ต่างจากการวัดผลทางอ้อมผ่านข้อเขียนหรือไวยากรณ์
 • หลักสูตรการเรียนรู้ที่ออกแบบมาให้เกิด ownership และสร้างแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้นในการใช้ภาษาอังกฤษ ผ่านหลักการ information gap หรือช่องว่างทางข้อมูลระหว่างคู่สนทนา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ จริงตามหลัก authentic language use หรือการใช้ภาษาเพื่อการใช้งานจริง ไม่ใช่การท่องจำตามบทหรือรูปประโยค
 • หลักสูตรพัฒนาตาม Common European Framework of Reference ของสหภาพยุโรป เริ่มตั้งแต่ระดับ A1 – C2
 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากหน่วยงาน OfQual ของรัฐบาลอังกฤษ โดยมีลักษณะเป็นหลักสูตรเปิด ที่สถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

16 มิถุนายน 2015
16 JUNE 2015

ประกาศใช้ Aural Test และ Improvisation ใหม่สำหรับปี 2017 เป็นต้นไป

Updated Aural Tests and Improvisation requirements for 2017 onwards

ประกาศเปลี่ยนแปลงข้อสอบ aural tests และ improvisation tests ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบทักษะเสริม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2017 เป็นต้นไป

Aural

ข้อสอบ Aural Test ส่วนใหญ่คล้ายกับข้อสอบเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยมีจุดประสงค์ให้ข้อสอบเข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนเพื่อให้การพัฒนาทักษะการฟังของแต่ละเกรดมีความต่อเนื่องมากขึ้น

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง อาทิ ให้ผู้สอบตบมือโดยเน้นจังหวะหนักแทนการคอนดักต์ หรือการกำหนดขอบข่ายในการวิเคราะห์ musical features ในระดับเกรดสูงให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เป็นต้น

Improvisation

ข้อสอบ improvisation (การด้นสด) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของโจทย์ให้มีความเป็นดนตรีมากขึ้น โดยจะมีโจทย์ให้เลือก 3 แบบ ได้แก่ ด้นสดแนวทำนองไปพร้อมกับที่อาจารย์ผู้สอบบรรเลงประกอบ ด้นสดโดยนำไอเดียจากประโยคเพลงสั้น ๆ มาพัฒนา หรือด้นสดจากทางเดินคอร์ด

ตัวอย่างโจทย์สามารถดาวน์โหลดได้จากในเว็บไซต์

กฎสำหรับข้อสอบใหม่ ไม่มี overlap ซึ่งหมายความว่าผู้สอบที่สอบในปี 2017 จะต้องใช้กฎใหม่ทั้งหมด ส่วนทักษะเสริมอีกสองอย่างคือ sight reading และ musical knowledge ยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง


Specifications for aural tests and improvisation tests are changing for all instruments. The changes will apply to all exams taken from 1 January 2017 onwards.

Aural

Updated aural specifications are now available on our website and the tests are supported by two new books of examples.

While the format of the current tests has been retained, including the use of a single piece of music for all questions, a number of revisions have been made at all levels resulting in a clearer incremental progression of each topic through the grades.

Improvisation

One of the principal aims in revising the improvisation requirements has been to make the tests more musically authentic. Three options will be available: an improvisation over a notated piano part played by the examiner, an unaccompanied improvisation based on a short melodic fragment and an unaccompanied improvisation in response to a chord sequence.

Updated specifications are now available on our website, in addition to example stimuli for all grades.

There is no overlap for supporting tests, so the current aural and improvisation tests cannot be offered after 31 December 2016. Sight reading and musical knowledge tests remain unchanged. Please visit the supporting tests page on the Trinity website for full details.


อ่านรายละเอียดคอร์สอบรม  
Learn more about the annoucement event