Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾
เริ่มต้นกับทรินิตี้
Getting Started With Trinity
Trinity College London หรือ ทรินิตี้คอลเลจลอนดอน เป็นองค์กรการศึกษาซึ่งจดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลในสหราชอาณาจักร ดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรสอบด้านภาษา ดนตรี และศิลปะการแสดง โดยมีจุดประสงค์ให้บุคคลากรการสอนสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษา ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชา หลักสูตรสอบทั้งหมดเปิดกว้างต่อสาธารณะ บุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยหากผู้เรียนต้องการใบประกาศรับรองความสามารถตามระดับมาตรฐานสากล ก็สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อให้สถาบันทรินิตี้คอลเลจลอนดอนออกใบประกาศนียบัตรให้ได้
Trinity College London is a leading international exam board and independent education charity that has been providing assessments around the world since 1877. We specialise in the assessment of communicative and performance skills covering music, drama, combined arts and English language.


สำหรับครูผู้สอนFor teachers
สำหรับผู้ปกครองหรือผู้สอบFor parents and candidates
สำหรับโรงเรียนFor schools
การสอบดนตรีสอบไปเพื่ออะไร
 • การสอบดนตรี ใช้เป็นเครื่องมือทางการศึกษา เพื่อสร้างเป้าหมาย แรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมให้นักเรียน
 • ช่วยสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมในการเรียนดนตรี
 • ช่วยให้ครูผู้สอนได้เห็นผลการประเมินจากบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นกลาง ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคน และช่วยให้ครูผู้สอนนำผลการสอบไปปรับปรุงการสอนของตนได้
 • ช่วยให้ผู้ปกครองเห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง
Benefits of music exams
 • Music exams help foster discipline, build motivation and give your students a sense of achievement in their progress.
 • Music exams provide clear educational objectives and concrete goals for your students to work towards.
 • The clear educational framework provided by grade exams can help you benchmark your student's progress against an international standard, while unbiased assessment of your student's performance by qualified examiners can help provide objective feedback on your teaching outcomes and point out blind spots.
 • Music exams allow parents to keep track of their child's progress, resulting in more involvement and engagement in their child's musical journey.
ลักษณะหลักสูตรสอบของทรินิตี้เป็นอย่างไร

หลักสูตรภาคปฏิบัติดนตรีของทรินิตี้ครอบคลุมเครื่องดนตรีแทบทุกชนิด โดยแบ่งออกเป็นวิชาสาขาคลาสสิค (เครื่องดนตรีในวงออเคสตราทุกประเภท รวมทั้งเปียโน และขับร้องแบบคลาสสิค) และวิชาสาขาร็อคป๊อบ (กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์เบส กลองชุด คีย์บอร์ด และขับร้องเพลงป๊อบร็อค)

สำหรับทุกวิชาในภาคปฏิบัติ มีการสอบแบ่งเป็นระดับเกรด ตั้งแต่ระดับ Initial (ระดับเริ่มต้นเหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนได้ประมาณ 1-2 ปี) ตามด้วยเกรด 1 ไปจนถึงเกรด 8 (ซึ่งเป็นระดับก่อนปริญญาตรี)

นอกจากนี้ยังมีการสอบข้อเขียนทฤษฎีดนตรีแบ่งเป็นระดับเกรด 1 ถึงเกรด 8

สำหรับนักเรียนที่สนใจพัฒนาความสามารถทางดนตรีในระดับสูง ในสาขาวิชาคลาสสิค จะมีการวัดผลในระดับปริญญา ได้แก่ ATCL (อนุปริญญา เทียบเท่ากับการจบการศึกษาปีแรกจากวิทยาลัยดนตรี) LTCL (ปริญญาตรี) และ FTCL (ปริญญาโท)

การสอบภาคปฏิบัติ มีทั้งสอบแบบบรรเลงสดตัวต่อตัวต่อหน้าอาจารย์ผู้สอบ และการสอบแบบอัดวิดีโอการบรรเลงและส่งผลงานผ่านระบบดิจิทัล

What subjects are available?

Trinity classical music exams are available for most instruments as well as Singing. Trinity Rock and Pop exams are available for Bass, Drums, Keyboards, Electric Guitar and Vocals. Most students can start taking Grade Initial after one to two years of lessons. Higher grades require more musical proficiency with the highest grade being Grade 8.

Theory of Music written exams are available from Grade 1 to Grade 8.

Diploma levels of ATCL (equivalent in standard to the first year recital of an undergraduate degree), LTCL (equivalent in standard to the final year recital of an undergraduate degree) and FTCL (equivalent in standard to a postgraduate course recital at a conservatoire or university) are available for classical subjects.

Exams are conducted either face-to-face with in examiner or via video upload through a digital platform.

หากต้องการนำหลักสูตรสอบไปใช้ จะต้องขออนุญาตหรือไม่

ครูผู้สอนสามารถนำหลักสูตร เพลงสอบและแบบฝึกหัดไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

Do I need any permission to teach Trinity pieces to my students?

No. Teachers can use any element of from Trinity syllabuses in their own teaching without special permission.

หากต้องการให้นักเรียนสอบ จะต้องมีใบอนุญาตหรือไม่

หลักสูตรสอบเปิดต่อบุคคลทั่วไป หากนักเรียนมีความพร้อมก็สามารถสมัครสอบได้เลยโดยครูผู้สอนไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตพิเศษใด ๆ ในการสมัครสอบนักเรียนจะระบุหรือไม่ระบุชื่อครูผู้สอนก็ได้

Do I need a special license to enter students for a Trinity exam?

No. Trinity exams are open to the public and anyone can enrol their students for an exam.

หากต้องการให้นักเรียนสอบ จะต้องทำอย่างไรบ้าง
 • ศึกษาคู่มือสอบ (syllabus) ของวิชาที่สอน โดยอาจดูหนังสือเพลงสอบประกอบ เพื่อเลือกระดับการสอบที่เหมาะสมให้นักเรียนแต่ละคน
 • เตรียมตัวสอบตามข้อกำหนดในคู่มือสอบ โดยฝึกซ้อมเพลงสอบ (ส่วนใหญ่เลือกเพลงสอบ 3 เพลง จากรายการที่กำหนดแต่ละระดับ) และฝึกซ้อมส่วนเทคนิคหรือแบบฝึกหัดอื่น ๆ ตามที่กำหนดในระดับการสอบนั้น รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในคู่มือสอบ
 • เมื่อนักเรียนพร้อมแล้วจึงทำการสมัครสอบผ่านศูนย์สอบหรือผ่านระบบออนไลน์
 • การสอบมีสองลักษณะ คือ แบบสอบบรรเลงสดตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ (ขณะนี้งดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด) และการสอบผ่านระบบดิจิทัลโดยอัปโหลดผลงานการบรรเลงผ่านระบบออนไลน์
 • ผู้สอบจะได้รับการประเมินจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ดนตรีจากสหราชอาณาจักร โดยจะได้รับคอมเมนต์จากกรรมการและคะแนน หากสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ
What do I need to do to start preparing students for Trinity exams?
 • Study the requirements from the syllabus and choose the appropriate grade for your student.
 • Prepare the student for the exam. Most grades require students to prepare 3 pieces chosen from the list in the syllabus, as well as technical work (such as scales, arpeggios or exercises). All details can be found in the relevant syllabus.
 • Once your student is ready, enrol them for an exam.
 • Students can choose to take a live face-to-face exam with an examiner (currently temporarily suspended because of the pandemic) or upload their performance video through a digital platform to be assessed remotely.
 • If the student passes the exam, a certificate will be issued and sent to the Thailand office in 6-8 weeks after the results are released.
กรรมการสอบเป็นใคร

กรรมการสอบเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกจากทรินิตี้คอลเลจลอนดอน ปัจจุบันมีจำนวนกว่า 200 ท่าน โดยส่วนใหญ่พำนักอาศัยในประเทศอังกฤษ

Who are the examiners?

Trinity's examiner panel consists of over 200 qualified musiciains - teachers and performers - who are specially trained to carry out standardized assessments according to Trinity's published standards. Most are based in the UK, but many are located in various countries around the world, including Australia, New Zealand, Hong Kong and Singapore.

คำแนะนำสำหรับครูผู้สอน

การสอบควรใช้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยจะใช้เป็นตัวช่วยด้านการประเมินวัดผลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งหมด อาทิ ไม่ควรให้นักเรียนเรียนเฉพาะเพลงสอบ แต่ควรหาเพลงอื่น ๆ ที่เหมาะสมให้นักเรียนได้ฝึกฝนด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังควรสนับสนุนให้นักเรียนหาประสบการณ์ทางดนตรีเพิ่มเติม อาทิ แสดงคอนเสิร์ตนักเรียน ไปฟังคอนเสิร์ตของนักดนตรีมืออาชีพ และอื่น ๆ