Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾
การสอบดนตรีคลาสสิค
Music Exams

การสอบดนตรีคลาสสิคมีทั้งการสอบเกรด ซึ่งแบ่งเป็นระดับตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับสูง ไปจนถึงการสอบในระดับปริญญา

Trinity College London supports the music education of thousands of students with assessments across a wide spectrum, covering an extensive range of classical music subjects from entry levels to diplomas.

การสอบเกรดGrade Exams

การสอบเกรด การสอบที่เป็นขั้นตอนเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นถึงระดับสูง เน้นการฝึกทักษะดนตรีด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนนอกเหนือไปจากทักษะการบรรเลง

การสอบไม่มีการจำกัดอายุ และไม่จำเป็นต้องสอบเรียงเกรด โดยผู้สอบสามารถเตรียมตัวในเกรดที่เหมาะกับความสามารถของตน และสมัครสอบได้โดยอิสระ หากสอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถจากสหราชอาณาจักร

ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้สองช่องทาง ได้แก่

Graded exams from Initial to Grade 8 allow learners to perform to their strengths; the flexible structure enables learners to gain recognition for their own unique skills as performers. Digital Grades sit alongside our face-to-face exams, providing even more choice and flexibility in how a regulated graded qualification can be achieved.

Graded exams are available via two delivery methods:

สอบแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบ เปิดสอบปีละสองช่วงการสอบ (พฤษภาคม-มิถุนายน และ ตุลาคม-ธันวาคม) Face-to-face: available in two sessions a year (May-June and October-December)
สอบผ่านระบบดิจิทัล เปิดสอบทุกเดือน (สมัครล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน) Digital: available monthly (registrations approximately 1 month in advance)
ลักษณะการสอบ:Features:
 • เกรด Initial (เกรดเริ่มต้น) – เกรด 8 Grade Initial - Grade 8
 • สอบบรรเลงหรือขับร้องบทเพลงตามรายชื่อที่กำหนดของแต่ละเครื่องดนตรี Exam pieces selected from the relevant repertoire list
 • สอบเทคนิค อาทิ สเกล แบบฝึกหัด ตามที่กำหนดสำหรับเกรดนั้น ๆ Technical skills as specified for each grade
 • ทักษะอื่น ๆ Other skills
  • การสอบแบบตัวต่อตัว: เลือกสอบทักษะเสริมจากโจทย์ในห้องสอบ อาทิ การฟัง การอ่านโน้ต การตอบคำถามทางดนตรี Face-to-face: choose two supporting tests from Aural Test, Sight Reading, Improvisation or Musical Knowledge
  • การสอบแบบดิจิทัล: ประเมินจากทักษะการบรรเลงโดยรวมและความเข้าใจและการนำเสนอบทเพลง Digital: overall performance skills
 • สอบปฏิบัติเดี่ยว ตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอบจาก Trinity College London หรือ อัปโหลดวิดีโอการบรรเลงผ่านระบบดิจิทัล Face-to-face assessment by an examiner or digital assessment through an online platform.
 • ใบประกาศนียบัตรได้รับการรับรองในระบบ Ofqual และ UCAS OfQual-certified certificates
สมัครสอบเกรดแบบดิจิทัล >> Register for a digital grade exam >>
รายละเอียดเพิ่มเติมการสอบเกรด >> More information about music grades >>
การสอบใบประกาศนียบัตรการแสดงCertificate Exams

การสอบใบประกาศนียบัตรการแสดง เน้นการฝึกทักษะการแสดงดนตรีเหมือนการจัดคอนเสิร์ตแบบมืออาชีพ โดยผู้สอบเลือกบรรเลงเพลงจากรายการที่กำหนดมาฝึกซ้อมและเตรียมโปรแกรมคอนเสิร์ตของตนเอง เพื่อสอบการบรรเลงหรือขับร้องสดต่อหน้าอาจารย์ผู้สอบ

Certificate exams offer a performance-only alternative to graded exams for solo performers or groups, at Foundation, Intermediate and Advanced level.

สอบแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบ เปิดสอบปีละสองช่วงการสอบ (พฤษภาคม-มิถุนายน และ ตุลาคม-ธันวาคม) Face-to-face: available in two sessions a year (May-June and October-December)
ลักษณะการสอบ:Features:
 • การสอบมี 3 ระดับ ได้แก่Available in three levels:
  • Foundation Certificate มีความยากประมาณระดับเกรด 3 (repertoire level equivalent to Grade 3)
  • Intermediate Certificate มีความยากประมาณระดับเกรด 5 (repertoire level equivalent to Grade 5)
  • Advanced Certificate มีความยากประมาณระดับเกรด 8 (repertoire level equivalent to Grade 8)
 • สอบปฏิบัติตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอบจาก Trinity College London ในลักษณะโปรแกรมคอนเสิร์ต Prepare a recital programme and perform live in front of an examiner.
 • คะแนนจะให้จากการบรรเลงและการนำเสนอ (presentation skills) Marks are awarded for performance and presentation.
รายละเอียดเพิ่มเติมการสอบใบประกาศนียบัตร >> More information about music certificates >>
การสอบระดับปริญญาMusic Diplomas

การสอบระดับปริญญา สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนดนตรีอย่างจริงจังเกินระดับเกรด 8

Our diplomas (ATCL, LTCL and FTCL) are for those looking to take their professional development to the next level in music performance, teaching or theory.

สอบแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบ สำหรับการสอบปริญญาการแสดง (Recital Diplomas) เปิดสอบปีละสองช่วงการสอบ (พฤษภาคม-มิถุนายน และ ตุลาคม-ธันวาคม) Face-to-face: Face-toface Recital Diplomas are available in two sessions a year (May-June and October-December)
สอบผ่านระบบดิจิทัล สำหรับการสอบปริญญาการแสดง (Recital Diplomas) ผู้สอบอาจเลือกสอบผ่านระบบดิจิทัลแทนการบรรเลงสดต่อหน้าอาจารย์ผู้สอบ เปิดสอบทุกเดือน (สมัครล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน) Digital: Digital Recital Diplomas are available monthly via an online platform
สอบข้อเขียนและงานเขียน การสอบปริญญาด้านทฤษฎีดนตรี เป็นการสอบข้อเขียน และการสอบปริญญาการสอน (Teaching Diplomas) จะต้องมีการส่งงานวิจัยหรืองานเขียนตามที่กำหนด ประกอบกับการสาธิตการสอนและการอภิปรายกับอาจารย์ผู้สอบ Written exams and submitted papers A written component is required for Teaching Diplomas as well as a demonstration session and discussion with an examiner.
ลักษณะการสอบ:Features:
 • มีการสอบปริญญาการบรรเลง (Recital Diplomas) ปริญญาการสอน (Teaching Diplomas) และปริญญาทฤษฎีดนตรี (Theory Diplomas) Recital Diplomas, Teaching Diplomas and Theory Diplomas are on offer.
 • การสอบมี 3 ระดับ ได้แก่ Available in three levels:
  • Associate of Trinity College London (ATCL): อนุปริญญา เทียบเท่าการเรียนจบในมหาวิทยาลัยดนตรีปีแรก equivalent in standard to the first year recital of an undergraduate degree
  • Licentiate of Trinity College London (LTCL): เทียบเท่าระดับปริญญาตรี equivalent in standard to the final year recital of an undergraduate degree
  • Fellowship of Trinity College London (FTCL): เทียบเท่าระดับปริญญาโท equivalent in standard to a postgraduate course recital at a conservatoire or university
รายละเอียดเพิ่มเติมการสอบระดับปริญญา >> More information about music diplomas >>
การสอบทฤษฎีดนตรีTheory Exams

การสอบทฤษฎีดนตรี เป็นการสอบข้อเขียน เนื้อหาเกี่ยวกับความเข้าใจทฤษฎดีดนตรีตั้งแต่ระดับเริ่มต้น อาทิ ความรู้เรื่องตัวโน้ต สัญลักษณ์ทางดนตรี สเกล คีย์ คอร์ด ประโยคเพลง ไปจนถึงระดับสูง ที่จะต้องสามารถเรียบเรียงการบรรเลงประกอบ ใส่ทำนองให้เนื้อร้อง เรียบเรียงไปจนถึงการวิเคราะห์บทเพลงขั้นสูงได้

Our Theory of Music syllabus responds to modern teaching and learning styles with Theory of Music Workbooks presenting the study of musical theory in bright and practical formats, attractive to both the student and the teacher. Not only will it help you to progress more quickly on your instrument, studying for our Theory exams will help you to gain a broad understanding of classical music. Although there are no theory prerequisites for taking any Trinity College London practical graded exams, theoretical musical knowledge works to enhance and support practical studies.

สอบข้อเขียน จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมและวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน Written exams: available twice a year on the first Saturday of May and November
ลักษณะการสอบ:Features:
 • มีการสอบระดับเกรด 1-8 และระดับปริญญา AMus และ LMus Available from Grade 1 - Grade 8, as well as diploma levels of AMus and LMus
 • จัดสอบในสนามสอบพร้อมกันทั่วโลกปีละ 2 ครั้ง โดยเป็นการสอบข้อเขียน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง (สำหรับเกรด 1-4) และ 3 ชั่วโมง (สำหรับเกรด 5 ขึ้นไป) The time allowed to complete the theory papers is 2 hours for Grades 1-4 and 3 hours from Grade 5 onwards.
รายละเอียดเพิ่มเติมการสอบทฤษฎีดนตรี >> More information about theory exams >>