Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾
หลักการการให้บริการของศูนย์สอบ
Terms of Service

ศูนย์สอบทรินิตี้คอลเลจลอนดอนประเทศไทย ดำเนินการบริการจัดการสอบแก่สาธารณะตามมาตรฐานหลักสูตรทรินิตี้คอลเลจลอนดอน อันเป็นหลักสูตรสาธารณะมาตรฐานสากลที่จัดทำขึ้นจากการอ้างอิงหลักการศึกษาและโครงร่างวิชาการดนตรีและศิลปะการแสดงของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป

ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ศูนย์สอบมุ่งมั่นจะให้บริการโดยผู้สอบและผู้เกี่ยวข้องอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ สุขภาพ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานดังนี้

 • เผยแพร่หลักสูตรของทรินิตี้คอลเลจลอนดอน ซึ่งเป็นหลักสูตรสาธารณะ ที่บุคคลทั่วไปและสถาบันการศึกษาสามารถนำไปอ้างอิงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างอิสระและไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ดำเนินการให้บริการการสอบที่เป็นธรรม โปร่งใส เป็นกลาง ตามมาตรฐานข้อกำหนดของทรินิตี้คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร ให้แก่บุคคลทั่วไป ด้วยหลักการการวัดระดับตามมาตรฐานสากล โดยปราศจากข้อจำกัดหรือการกีดกันด้านวุฒิของครูผู้สอน ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ บุคคลทั่วไปสามารถทำการสมัครเพื่อทดสอบวัดระดับได้โดยตรงผ่านศูนย์สอบกลางโดยไม่จำเป็นต้องสมัครผ่านผู้สอนหรือสถาบัน
 • อำนวยความสะดวกโดยการจัดการสอบนอกสถานที่ให้แก่สถาบันที่มีสถานที่เหมาะสมและมีจำนวนผู้สอบเพียงพอตามข้อกำหนดของทรินิตี้คอลเลจลอนดอน ทั้งนี้บริการนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณความเหมาะสมของศูนย์สอบ
 • ส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีและการศึกษาที่มีคุณภาพผ่านการจัดกิจกรรมทางดนตรี การรณรงค์ สื่อประชาสัมพันธ์และหลักสูตรอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรี
 • วางตัวเป็นกลางและดำเนินงานในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่สถาบันทางดนตรีต่าง ๆ ในขอบเขตที่เป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ศูนย์สอบสงวนสิทธิ์งดให้บริการแก่ บุคคล กลุ่มบุคคล ตัวแทนสถาบัน หรือสถาบันที่เข้าข่ายกรณีต่อไปนี้

 • ใช้วาจาหรือกิริยาไม่สุภาพ หรือมีพฤติกรรมข่มขู่ ดูหมิ่น หรือก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ อาจารย์ผู้สอบ หรือผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณศูนย์สอบหรือสถานที่ที่ศูนย์สอบมีการดำเนินการ หรือมีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะขัดขวางการดำเนินการมาตรฐานของศูนย์สอบ อาทิ ไม่ยินยอมออกจากบริเวณต้องห้ามเมื่อได้รับคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ เข้าไปในห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต และกรณีอื่น ๆ
 • มีประวัติการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สอบและการสอบ อาทิ การรับจ้างสอบ การแอบบันทึกเสียงในห้องสอบ การแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนศูนย์สอบ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินการของศูนย์สอบ
 • มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
 • มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การเป็นตัวอย่างอันดีแก่เยาวชนในบริเวณศูนย์สอบหรือสถานที่ที่ศูนย์สอบมีการดำเนินการ อาทิ แต่งกายไม่สุภาพ มีอาการมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ อาจารย์ผู้สอบ หรือผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณศูนย์สอบหรือสถานที่ที่ศูนย์สอบมีการดำเนินการ

ในกรณีดังกล่าว ทางศูนย์สอบมีมาตรการการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่ชี้แจงกฎข้อบังคับด้วยวาจา และอาจมีการร้องเรียนไปยังฝ่ายรักษาความปลอดภัยของศูนย์สอบหรือสถานที่ที่ศูนย์สอบมีการดำเนินการเพื่อเชิญให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือตัวแทนสถาบัน ออกนอกพื้นที่ศูนย์สอบ
 • ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลเสียต่อความยุติธรรมและโปร่งใสของการสอบวัดระดับ ทางศูนย์จะดำเนินการจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ไปยังทรินิตี้คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร และผลสอบของผู้สอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอาจถูกพิจารณาเป็นโมฆะ
 • ทางศูนย์สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้บริการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ตัวแทนสถาบัน หรือสถาบันที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในข้างต้น โดยจะงดการติดต่อผ่านทุกช่องทาง รวมทั้งปฏิเสธการรับสมัครสอบผ่านบุคคล กลุ่มบุคคล ตัวแทนสถาบัน หรือสถาบันเหล่านี้

ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ศูนย์สอบมุ่งมั่นจะให้บริการโดยผู้สอบและผู้เกี่ยวข้องอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม หรือ สุขภาพ

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ศูนย์สอบสงวนสิทธิ์งดให้บริการแก่ บุคคล กลุ่มบุคคล ตัวแทนสถาบัน หรือสถาบันที่เข้าข่ายกรณีต่อไปนี้

 • ใช้วาจาหรือกิริยาไม่สุภาพ หรือมีพฤติกรรมข่มขู่ ดูหมิ่น หรือก้าวร้าวต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ อาจารย์ผู้สอบ หรือผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณศูนย์สอบหรือสถานที่ที่ศูนย์สอบมีการดำเนินการ หรือมีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะขัดขวางการดำเนินการมาตรฐานของศูนย์สอบ อาทิ ไม่ยินยอมออกจากบริเวณต้องห้ามเมื่อได้รับคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ เข้าไปในห้องสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต และกรณีอื่น ๆ
 • มีประวัติการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สอบและการสอบ อาทิ การรับจ้างสอบ การแอบบันทึกเสียงในห้องสอบ การแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนศูนย์สอบ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินการของศูนย์สอบ
 • มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
 • มีความประพฤติไม่เหมาะสมแก่การเป็นตัวอย่างอันดีแก่เยาวชนในบริเวณศูนย์สอบหรือสถานที่ที่ศูนย์สอบมีการดำเนินการ อาทิ แต่งกายไม่สุภาพ มีอาการมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ อาจารย์ผู้สอบ หรือผู้อื่นที่อยู่ในบริเวณศูนย์สอบหรือสถานที่ที่ศูนย์สอบมีการดำเนินการ

ในกรณีดังกล่าว ทางศูนย์สอบมีมาตรการการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่ชี้แจงกฎข้อบังคับด้วยวาจา และอาจมีการร้องเรียนไปยังฝ่ายรักษาความปลอดภัยของศูนย์สอบหรือสถานที่ที่ศูนย์สอบมีการดำเนินการเพื่อเชิญให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือตัวแทนสถาบัน ออกนอกพื้นที่ศูนย์สอบ
 • ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลเสียต่อความยุติธรรมและโปร่งใสของการสอบวัดระดับ ทางศูนย์จะดำเนินการจัดทำหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ไปยังทรินิตี้คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร และผลสอบของผู้สอบที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตอาจถูกพิจารณาเป็นโมฆะ
 • ทางศูนย์สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้บริการแก่บุคคล กลุ่มบุคคล ตัวแทนสถาบัน หรือสถาบันที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมในข้างต้น โดยจะงดการติดต่อผ่านทุกช่องทาง รวมทั้งปฏิเสธการรับสมัครสอบผ่านบุคคล กลุ่มบุคคล ตัวแทนสถาบัน หรือสถาบันเหล่านี้