Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾
วิธีการสมัครสอบและกฎระเบียบการสอบดนตรี
Information & Regulations

วิธีการสมัครสอบ

การสอบมีปีละ 2 รอบ ได้แก่ช่วงกลางปีและปลายปี ช่วงกลางปีเปิดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ (สอบช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน) ช่วงปลายปีเปิดรับสมัครในเดือนกรกฎาคม (สอบช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม)

สมัครสอบด้วยตนเอง:
 • ดาวน์โหลดและกรอก ใบสมัคร
 • สมัครสอบด้วยตนเองที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ชั้น 16 อาคารศิวาเทล 53 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330 (ดู แผนที่และการเดินทาง)
 • ผู้ปกครอง อาจารย์ผู้สอน หรือโรงเรียน สามารถทำการสมัครสอบแทนผู้สอบได้
 • สามารถชำระค่าสอบเป็นเงินสดที่ศูนย์สอบเมื่อทำการสมัคร หรือโอนเงินล่วงหน้าและนำหลักฐานการโอนเงินยื่นพร้อมใบสมัคร
 • สำหรับผู้ที่ทำการสมัครสอบด้วยตนเอง สามารถเลือกวันเวลาสอบได้ทันทีในขั้นตอนการสมัคร
สมัครสอบออนไลน์:
 • สมัครสอบออนไลน์ได้ ที่นี่ โดยระบบจะเปิดทำการเวลา 9.00 น. ของวันแรกที่เปิดรับสมัครในแต่ละรอบการสอบ
 • สามารถชำระเงินล่วงหน้าและแนบหลักฐานการชำระเงินในขั้นตอนการสมัครออนไลน์
  หรือชำระหลังกรอกใบสมัครและทำการแจ้งการชำระเงินภายหลัง
 • การสมัครออนไลน์จะสามารถเลือกวันสอบ 3 อันดับที่ต้องการได้ในแบบฟอร์มออนไลน์

การชำระเงินค่าสอบ

เงินสด
 • ชำระเป็นเงินสดเมื่อทำการสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ
โอนเงินผ่านธนาคาร
 • สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารได้ ดังนี้:

  บริษัท เอดูโพรเกรส จำกัด
  ธนาคารกรุงเทพฯ 220-3-02414-2

  บริษัท เอดูโพรเกรส จำกัด
  ธนาคารกสิกรไทย 019-8-74085-3

  จากนั้นนำหลักฐานการโอนเงินแนบกับใบสมัคร หรือแนบไฟล์หลักฐานการโอนเงินเมื่อทำการสมัครสอบออนไลน์

การเลือกวันสอบ

ผู้สอบสามารถเลือกวันสอบได้ทันทีเมื่อทำการสมัคร โดยผู้ที่สมัครก่อนมีสิทธิ์เลือกวันและเวลาสอบก่อน ในกรณีที่สมัครสอบในช่วงท้าย วันและเวลาสอบอาจเต็ม ผู้สอบที่มาสมัครจะยังไม่สามารถเลือกวันเวลาสอบได้แต่ต้องรอทางศูนย์สอบติดต่อเพื่อจัดวันเวลาสอบให้

ในกรณีสมัครสอบด้วยตนเอง
 • สามารถเลือกวันสอบได้ทันที โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวันสอบที่ยังว่างและให้ผู้สอบจองวันเวลาที่ต้องการ
 • หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจัดสอบได้ในวันที่เลือกไว้แต่ต้น ทางศูนย์สอบอาจติดต่อผู้สอบเพื่อขอเลื่อนวันสอบ โดยผู้สอบจะได้สิทธิ์เลือกวันและเวลาสอบใหม่
ในกรณีสมัครสอบออนไลน์
 • ผู้สอบสามารถเลือกวันสอบที่ต้องการ 3 อันดับผ่านแบบฟอร์มออนไลน์
 • หลังจากกด submit เพื่อยืนยันการสมัคร จะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติจากระบบภายในเวลาประมาณ 10 นาที
 • หากแนบหลักฐานการชำระเงินมาโดยครบถ้วน ทางศูนย์สอบจะลงวันสมัครให้ตามลำดับการสมัคร โดยส่วนใหญ่จะได้วันสอบหนึ่งในสามอับดับที่เลือกไว้ หรือหากผู้สมัครทำการชำระเงินภายหลัง ทางศูนย์สอบจะทำการลงวันสอบหลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันวันสอบเบื้องต้น (Provisional Exam Date) ภายในเวลาประมาณ 1-2 วันทำการหลังการสมัคร
 • หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจัดสอบได้ในวันที่เลือกไว้แต่ต้น ทางศูนย์สอบอาจติดต่อผู้สอบเพื่อขอเลื่อนวันสอบ โดยผู้สอบจะได้สิทธิ์เลือกวันและเวลาสอบใหม่
ในกรณีสมัครสอบทางช่องทางอื่น ๆ
 • ทางศูนย์สอบจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เพื่อแจ้งวันเวลาที่ว่าง
 • ผู้สอบสามารถปรึกษาและตกลงวันสอบกับเจ้าหน้าที่
 • หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถจัดสอบได้ในวันที่เลือกไว้แต่ต้น ทางศูนย์สอบอาจติดต่อผู้สอบเพื่อขอเลื่อนวันสอบ โดยผู้สอบจะได้สิทธิ์เลือกวันและเวลาสอบใหม่
ในกรณีสมัครสอบผ่านโรงเรียนดนตรี
 • โดยส่วนใหญ่โรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดวันและเวลาสอบให้ล่วงหน้า กรุณาติดต่อโรงเรียนดนตรีเพื่อสอบถามวันสอบ

การยกเลิกการสอบและคืนค่าสมัครสอบ

 • ผู้สอบสามารถยกเลิกการสอบและขอคืนเงินค่าสอบได้ภายใน 7 วันหลังการปิดรับสมัครสอบ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 300 บาท
 • หลังจาก 7 วันหลังการปิดรับสมัครสอบ ไม่สามารถคืนเงินค่าสอบได้ไม่ว่ากรณีใด
 • ผู้สอบที่จำเป็นต้องขาดสอบเนื่องจากความเจ็บป่วย สามารถยื่นใบรับรองแพทย์และขอ Re-entry Permit เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าสอบในการสอบครั้งต่อไปได้

ผลสอบและใบประกาศนียบัตร

 • ผลสอบจะมารับได้ประมาณ 2 สัปดาห์หลังวันสอบ
 • หากสอบผ่านผู้สอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสหราชอาณาจักร โดยส่วนใหญ่จะจัดส่งมาถึงประเทศไทยภายใน 6-8 สัปดาห์หลังการสอบ
 • ผู้สอบสามารถแจ้งความจำนงให้ทางศูนย์ส่งผลสอบและใบประกาศนียบัตรทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

การขอเปลี่ยนวันเวลาสอบ

 • การเปลี่ยนวัน/เวลาสอบภายในรอบการสอบ สามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนวันสอบก่อนวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และต้องกรอกใบคำร้องและแนบหลักฐาน อาทิ ใบรับรองแพทย์ เอกสารกิจกรรมโรงเรียน ฯลฯ (ถ้ามี) โดยการยื่นคำร้องขอเปลี่ยนมิได้หมายถึงการได้รับการยืนยันว่าจะสามารถเลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับช่วงว่างและวิจารณญาณของศูนย์สอบ และจะให้สิทธิ์แก่ผู้มีเหตุจำเป็นก่อน รวมทั้งจะมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการ
 • หากต้องการเลื่อนการสอบไปรอบถัดไป ทำได้เฉพาะกรณียื่นใบรับรองแพทย์ โดยจะต้องยื่นภายใน 14 วันหลังวันที่มีกำหนดสอบ หากศูนย์สอบพิจารณาว่าสาเหตุการเลื่อนสอบเหมาะสม ผู้สอบจะได้รับ Re-entry permit โดยได้สิทธิ์ สมัครสอบใหม่ในรอบถัดไปในอัตราร้อยละ 50 ของค่าสอบเดิม
 • หากต้องการเลื่อนสอบไปรอบถัดไปเพราะสาเหตุอื่น ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Trinity College London สหราชอาณาจักรเท่านั้น

ในวันสอบ

 • ผู้สอบจะต้องมาถึงสถานที่สอบอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาที่กำหนด หากมาไม่ทันอาจถูกตัดสิทธิ์การสอบได้
 • ผู้สอบกรุณาแต่งกายสุภาพ
 • ตามข้อบังคับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาของสหราชอาณาจักร ผู้สอบจะต้องนำโน้ตเพลงฉบับจริงสำหรับทุกเพลงเข้าห้องสอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นในหนังสือเพลงสอบของ Trinity College London หรือเพลงจาก alternative list ไม่ว่าผู้สอบจะเล่นจากความจำหรือไม่ก็ตาม
 • หากเลือกเพลงจาก alternative list จะต้องมีสำเนาเพลงให้อาจารย์ผู้สอบจำนวน 1 ชุด
 • หากผู้สอบใช้เพลงที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ จะต้องพิมพ์ใบเสร็จแนบมาด้วย หรือหากเป็นเว็บไซต์ที่ให้ดาวน์โหลดเพลงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จะต้องพิมพ์หน้าเว็บไซต์ที่ระบุข้อความดังกล่าวแนบมาด้วย
 • สำหรับเครื่องดนตรีอื่นที่ไม่ใช่เปียโนหรือกีต้าร์คลาสสิค จะต้องมีผู้บรรเลงประกอบ (accompanist) มาด้วย แต่ระดับ Initial – Grade 3 สามารถใช้ซีดีแทนได้ ทั้งนี้ซีดีจะต้องไม่มีเสียงส่วนโซโลอยู่ และผู้สอบจะต้องทำการเปิดซีดีใน ห้องสอบด้วยตนเอง ไม่สามารถขอให้ผู้อื่นหรืออาจารย์ผู้สอบทำหน้าที่เปิดซีดีได้

การขอแก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุลผู้สอบ

 • หากผู้สอบพบว่าชื่อหรือข้อมูลผิด กรุณาติดต่อศูนย์สอบก่อนหรือภายในวันสอบ หรือแจ้งออนไลน์ได้ ที่นี่
 • หลังจากมีการพิมพ์ใบประกาศนียบัตร หากต้องการแก้ไขข้อมูล อาจมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขใบประกาศนียบัตร

Registering for an exam

There are two examination sessions a year in Thailand. Registration opens twice a year: February (for May-June examiantions) and July (for October-December examinations).

Registering in person:
 • Download, print and fill out this form.
 • Register in person at the Bangkok centre, 16th floor, Sivatel Tower, 53 Witthayu Rd, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330. (View map)
 • Parents, teachers and schools can register on behalf of the candidiate.
 • Payment can be made at the centre at the time of registration, or in advance via bank transfer. For the latter case, please bring a copy of the bank transfer slip.
 • You can choose your exam date and time from the available slots at the end of the registration process.
Registering online:
 • Registration can be made online via our online channel
 • Payment can be made in advance via bank transfer. During the registration process you will be prompted to upload a scan or photo of the bank transfer slip.
  Alternatively, you can complete the registration form and send a scan or photo of the bank transfer via email according to the instructions you receive online.
 • You can choose your exam date and time from the available slots on the online form.

Payment

Cash
 • Cash payments are accepted for registrations in person at the centre.
Bank transfer
 • Please make payment to the following bank account:

  Bangkok Bank
  Account name: Eduprogress Co., Ltd
  Account number: 220-3-02414-2

  Kasikorn Bank (K BANK)
  Account name: Eduprogress Co., Ltd
  Account number: 019-8-74085-3

  Please submit a copy of the bank transfer slip together with your registration form, or attach a scan of the slip when you are prompted to do so during the online registration process.

Choosing your exam date

You can choose your exam date after completing the registration process. Dates are allocated on a first-come first-served basis. If you apply late into the registration period and the available dates are full, you may be placed on a waiting list until further slots can be allocated.

If you register in person:
 • You can book your exam date immediately at the end of the registration process by choosing from a list of available slots.
 • In the rare case that your chosen slot later becomes unavailable due to lack of examiner availablity, the centre will contact you to ask you to choose a new date and time.
If you register online:
 • You can choose 3 desired slots for your examination from a list of available slots on the online form.
 • After submitting the form, you will receive an automated reply from the system within 10 minutes at the email address you specified on the form.
 • If you have attached evidence of payment, the centre will book an examination slot for you. This is usually one of the three you have specified. Please note that exam slots can only be booked once the centre has received the evidence of payment
 • You will receive a second email confirming your Provisional Exam Date within 1-2 days after your payment has been processed.
 • In the rare case that your chosen slot later becomes unavailable due to lack of examiner availablity, the centre will contact you to ask you to choose a new date and time.
If you register via other channels:
 • The centre will contact you via telephone to let you know of the available time slot.
 • You can discuss and book a time slot directly with the centre representative.
 • In the rare case that your chosen slot later becomes unavailable due to lack of examiner availablity, the centre will contact you to ask you to choose a new date and time.
If you register through your music school:
 • In most cases, the school will have already decided on a date for you. Please contact your school directly.

Cancellations & Refunds

 • You can cancel your registration and ask for a refund during the public registration period and within 7 days afterward. A THB 300 administrative fee will be charged.
 • No refunds can be given after 7 days after the public registration period ends.
 • If you are miss your examination due to an illness, you can submit a medical certificate within 14 days and request a Re-Entry Permit, which will give you a discount for your next exam registration.

Results & Certificates

 • Your exam results are released approximately 2 weeks after your exam date. You, the parent, teacher or school representative can collect this from the centre in person.
 • If you pass your exam, you will receive a certificate from Trinity College London, which is usually available within 6-8 weeks after the examination period ends.
 • For a small postage fee, you can have the results and certificate posted to your desired address. You must process this in person on your exam day to apply for this service.

Changing your exam time

 • You can change your exam date or time until two weeks before your allocated exam date. However, this is subject to availability and priority will be given to those with valid needs, such as travel requirements, compulsory school activities, or illness. Relevant evidence must be submitted and the change is subject to availability of exam slots. The centre may not be able to change your exam date in the case that no other slots are available.
 • Date change can be made only within an exam period. You cannot postpone your exam to the next exam period. However, in case of illness with a valid medical certificate, you can request a Re-Entry Permit, which can be applied to your next exam registration for a discount.
 • Trinity College London does not give Re-Entry Permit for other reasons, unless in cases of real emergencies and for genuine compassionate causes, which must be approved in writing by Trinty College London, UK.

On the exam day

 • You should arrive at least 15 minutes before your exam time. If you arrive late you may not be able to take your exam, in which case the exam is deemed forfeited.
 • According to UK copyright laws, you must bring original copies of all the pieces you choose to perform, whether they are printed in the Trinity College London examination book or another book chosen from the alternative list, regardless of whether you choose to play from memory or not.
 • You must provide the examiner with a photocopy of all pieces chosen from the alternative list.
 • For music acquired digitally through download, please print and attach a receipt. If you have downloaded your music from a public domain source, please print a cover page detailing the website and the public domain information about the piece.
 • Excluding piano and classical guitar, candidates taking exams in all other subjects must arrange their own piano accompanist. For Grades Initial - Grade 3, a accompaniment CD can be used. However, candidates are required to operate the CD player by themselves without help from teachers or the examiner.

Corrections of mispellings

 • If you find that your name has been misspelled, please use this online form to request an amendment.
 • You are advised to notify the centre immediately when you notice a misspelling. After your certificate has been issued, a fee may apply for any amendmends.