Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾
การสอบ GESE
|
รายละเอียดการสอบ
|
ตัวอย่างวิดีโอการสอบ
|
ปฏิทินการสอบ
|
ความช่วยเหลือ
|
สำหรับครู / โรงเรียน
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 21Graded Examinations in Spoken English (GESE)

Graded Examinations in Spoken English (GESE) ของ Trinity College London เป็นหลักสูตรสอบวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และวัดผลจากทักษะและสิ่งที่ผู้เรียนทำได้ในภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การตอบคำถามในเรื่องที่ใกล้ตัว ไปจนถึงทักษะอื่น ๆ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้แย้ง การโน้มน้าวจิตใจ และการนำเสนอ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

GESE exams are for people of all ages who want to develop communicative English language speaking and listening skills for use in real life - whatever the purpose, whether for immigration, work, study, leisure or employment.

 • การสอบ 12 ระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงชั้นสูง
 • อิงเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป ตั้งแต่ระดับ A1-C2
 • การสอบวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ผ่านการสนทนาตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบ เจ้าของภาษา
 • เปิดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป
 • หลักสูตรเปิดที่สถานศึกษาและครูอาจารย์ทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มีทั้งการสอบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบและการสอบผ่านระบบ video conference
 • 12 grades with a clear development framework for students based on CEFR levels (A1-C2)
 • Assessment through authentic interactions with a qualified Trinity examiner
 • Available to all learners over 5 years of age
 • Free-to-use syllabus for schools and educators
 • Options of face-to-face assessment or interactive assessment through video conferencing with an examiner
ทำไมถึงควรสอบ GESEMain Features
CEFRCEFR
อิงตามเกณฑ์ชี้วัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของยุโรปBased on CEFR levels from A1-C2
ตัวต่อตัวOne-on-One
สอบสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติจากอังกฤษแบบตัวต่อตัวOne-on-one interaction with an examiner
สนทนาจริงAuthentic Interactions
โต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอบ โดยการต่อบทสนทนาซึ่งกันและกัน ตามเนื้อหาที่พูดคุย ณ ขณะนั้นอย่างเป็นธรรมชาติAuthentic conversation and interactions aimed at building motivation and confidence
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 2121st Century Skills
เสริมสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา การเจรจาBuilds 21st century skills such as communication, negotiation, presentation and persuasion
12 ระดับ12 Levels
เลือกสอบได้ตั้งแต่เกรด 1 จนถึงเกรด 12 ตามความพร้อมของผู้สอบExams in 12 levels give both teachers and learners a clear development path
รู้แนวทางในการพัฒนาFeedback
ใบคะแนนจะระบุข้อมูลว่า ผู้สอบควรต้องฝึกฝนทักษะส่วนใดเพิ่มเติมอีกบ้างIndividual bands for each task help students know what to improve
ประวัติความเป็นมาA brief overview

หลักสูตร GESE ของ Trinity College London ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่เพียงการอ่าน เขียน และไวยากรณ์ แต่ไม่สามารถนำไปใช้งานจริงในการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน

หลักสูตรการสอบ GESE ออกแบบมาเพื่อกำหนดขั้นตอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ในการฝึกฝนทักษะการพูดอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากระดับต้นที่เน้นให้ฟังและตอบคำถามอย่างง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ระดับกลางที่เริ่มส่งเสริมให้มีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ และระดับสูงที่มีการเน้นเทคนิคการนำเสนอ การให้เหตุผล การโต้แย้ง หรือการเจรจา โดยหัวข้อที่กำหนดจะเริ่มตั้งแต่หัวข้อเกี่ยวกับชีวิตโดยตรง ไปจนถึงหัวข้อที่เป็นนามธรรม

หลักสูตรการสอบ GESE เป็นที่นิยมแพร่หลายในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศสเปนและอิตาลี ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลกลางในการพัฒนายกระดับการพูดภาษาอังกฤษของเยาวชน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาของนครปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีน และในประเทศอินเดียได้มีการใช้หลักสูตร GESE เป็นแม่แบบในการพัฒนาหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยม

Widely available in multiple countries and territories across the globe, Trinity’s GESE qualifications equip people with the English speaking and listening skills they need for life in the 21st century. Candidates typically range from schoolchildren and college students to mature learners wanting to improve their English for study, travel, employment or immigration purposes.

Trinity’s GESE exams assess a range of speaking and listening skills and test what a candidate can actually do, rather than just what they know.

Preparation for GESE exams focuses on the development of authentic communicative skills and on building the confidence to use English in real life. Because candidates can plan ahead to discuss their own interests and opinions in the exam, this motivates learning and aids natural speech - which helps them to relax and perform at their best during the exam.

การรับรองจากหน่วยงานนานาชาติRecognition and accreditation
การสอบแบ่งระดับตามเกณฑ์การเรียนรู้ CEFR (Common European Framework Reference for Languages) ของสหภาพยุโรป ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับเริ่มเรียนไปจนถึงระดับเทียบเคียงเจ้าของภาษาCEFR (Common European Framework Reference for Lanauges)
การสอบ GESE ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน ALTE (The Association of Language Testers in Europe) ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ ในยุโรป และได้รับ “Q” Quality Mark ซึ่งจะมอบให้กับสถาบันที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่เข้มงวดของ ALTE ครบทั้ง 17 ข้อเท่านั้นALTE (The Association of Language Testers in Europe)
การสอบ GESE ใน Secured English Language Test (SELT) Centre สามารถใช้ประกอบการขอวีซ่าในการพำนักในสหราชอาณาจักรชั่วคราวและถาวร อาทิเช่น วีซ่าคู่สมรส วีซ่า Permanent Resident ฯลฯGESE exams taken in Secured English Language Test (SELT) Centres are used in many UK visa application processes.
การสอบ GESE ได้รับการนำเสนอบน Platform ของ BBC Learning EnglishFeatured on BBC Learning English