Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾

หน้าแรกGESE Overview
|
เกี่ยวกับการสอบ GESEAbout GESE
|
รายละเอียดการสอบExam Levels
|
สมัครสอบRegister for an Exam
|
สื่อการสอนและหนังสือเรียนResources and Textbooks
เกี่ยวกับ GESEAbout GESE

การสอบ Graded Examinations in Spoken English (GESE) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษจาก Trinity College London บอร์ดสอบมาตรฐานสากลจากสหราชอาณาจักร ที่เปิดสอบในสาขาภาษา ศิลปะการแสดงและดนตรี มาเป็นเวลากว่า 150 ปี

ทักษะการสื่อสารเพื่อชีวิตจริง

การสอบ GESE เป็นการสอบเน้นทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะ แบ่งเป็น 12 เกรดตามระดับความยากง่าย และครอบคลุมตั้งแต่ความสามารถ CEFR Pre-A1 จนถึงระดับ C2 ในการสอบผู้สอบจะทำการสนทนาโต้ตอบและสื่อสารแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบ (examiner) ผู้เป็นเจ้าของภาษา เริ่มจากการสนทนาขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงทักษะการนำเสนอ การอภิปราย และการเจรจาต่อรองและโน้มน้าวจิตใจผู้ฟัง

สอบผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนอย่างเป็นธรรมชาติ

การสอบ GESE เน้นการสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่มีการท่องจำหรือการใช้สคริปต์ล่วงหน้า โดยอาจารย์ผู้สอบจะเป็นผู้ชักนำ (elicit) ให้ผู้สอบแสดงทักษะภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ออกมา เพื่อวัดผลว่าสามารถสื่อสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผลในฟังก์ชั่นทางภาษาต่าง ๆ หรือไม่ อาทิ ในระดับเริ่มต้น ผู้สอบจะต้องสามารถฟังและตอบคำถาม ให้ข้อมูล หรือบรรยายเรื่องราวและเหตุการณ์อย่างง่าย และจะพัฒนาไปสู่การแสดงความคิดเห็น และให้เหตุผลเพื่อสนับสนุน การตอบโต้ข้อโต้แย้ง รวมถึงการนำเสนอหัวข้อและอธิบายเนื้อหาในสถานการณ์ที่เป็นทางการ

เพิ่มทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มากไปกว่าการเรียนภาษา

การสอบยังสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการสื่อสาร ที่อยู่นอกเหนือไปจากการใช้ภาษาตามคำศัพท์และหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง อาทิ ผู้สอบจะต้องมีความสามารถในการทักทาย อำลา เริ่มต้นบทสนทนา ถามคำถามเพื่อชักจูงให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในบทสนทนา แสดงความเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ได้อย่างสุภาพและเหมาะสม ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับชีวิตจริงในศตวรรษที่ 21

การสอบที่เน้นสร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจ

การสอบของ GESE มีการจัดระดับอย่างชัดเจนให้เหมาะสมกับผู้สอบทุกวัย และเนื่องจากเป็นการสอบที่เน้นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติ อาจารย์ผู้สอบจะทำการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับอายุ เพศ และสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้สอบแต่ละคน นอกจากนี้แล้ว ผู้สอบยังสามารถเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจมานำเสนอและอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้สอบ ซึ่งทำให้การสอบทุกครั้งเป็นประสบการณ์ที่มีความหมาย สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (ownership) และแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาได้มากกว่าการสอบอื่น ๆ ทั่วไป นี้

Authentic communicative skills for real life

GESE exams are for people of all ages who want to develop communicative English language speaking and listening skills for use in real life - whatever the purpose, whether for immigration, work, study, leisure or employment.

Genuine discussion format

GESE exams are one-to-one, face-to-face assessments of English language speaking and listening skills with a Trinity examiner, who encourages the candidate to show what they can do through prompts and authentic interactive dialogue. The exam length is 5-25 minutes depending on the grade.

Focus on building confidence

Because candidates can plan ahead to discuss their own interests and opinions in the exam, this motivates learning and aids natural speech - which helps them to relax and perform at their best during the exam.