Thailand
Thailand
TH
|
EN

การสอบ GESE
|
รายละเอียดการสอบ
|
ตัวอย่างวิดีโอการสอบ
|
ปฏิทินการสอบ
|
ความช่วยเหลือ
|
สำหรับครู / โรงเรียน
การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 21

Graded Examinations in Spoken English (GESE) ของ Trinity College London เป็นหลักสูตรสอบวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และวัดผลจากทักษะและสิ่งที่ผู้เรียนทำได้ในภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การตอบคำถามในเรื่องที่ใกล้ตัว ไปจนถึงทักษะอื่น ๆ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้แย้ง การโน้มน้าวจิตใจ และการนำเสนอ เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

  • การสอบ 12 ระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงชั้นสูง
  • อิงเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป ตั้งแต่ระดับ A1-C2
  • การสอบวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ผ่านการสนทนาตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบ เจ้าของภาษา
  • เปิดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปและนักเรียนในโรงเรียน
  • หลักสูตรเปิดที่สถานศึกษาและครูอาจารย์ทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทำไมถึงควรสอบ GESE
CEFR
อิงตามเกณฑ์ชี้วัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาของยุโรป
ตัวต่อตัว
สอบสนทนากับอาจารย์ชาวต่างชาติจากอังกฤษแบบตัวต่อตัว
สนทนาจริง
โต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอบ โดยการต่อบทสนทนาซึ่งกันและกัน ตามเนื้อหาที่พูดคุย ณ ขณะนั้นอย่างเป็นธรรมชาติ
ทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21
เสริมสร้างทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 เช่น การสื่อสาร การแก้ปัญหา การเจรจา
12 ระดับ
เลือกสอบได้ตั้งแต่เกรด 1 จนถึงเกรด 12 ตามความพร้อมของผู้สอบ
รู้แนวทางในการพัฒนา
ใบคะแนนจะระบุข้อมูลว่า ผู้สอบควรต้องฝึกฝนทักษะส่วนใดเพิ่มเติมอีกบ้าง
ประวัติความเป็นมา

หลักสูตร GESE ของ Trinity College London ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่เพียงการอ่าน เขียน และไวยากรณ์ แต่ไม่สามารถนำไปใช้งานจริงในการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน


หลักสูตรการสอบ GESE ออกแบบมาเพื่อกำหนดขั้นตอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ในการฝึกฝนทักษะการพูดอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากระดับต้นที่เน้นให้ฟังและตอบคำถามอย่างง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ระดับกลางที่เริ่มส่งเสริมให้มีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ และระดับสูงที่มีการเน้นเทคนิคการนำเสนอ การให้เหตุผล การโต้แย้ง หรือการเจรจา โดยหัวข้อที่กำหนดจะเริ่มตั้งแต่หัวข้อเกี่ยวกับชีวิตโดยตรง ไปจนถึงหัวข้อที่เป็นนามธรรม


หลักสูตรการสอบ GESE เป็นที่นิยมแพร่หลายในยุโรป โดยเฉพาะในประเทศสเปนและอิตาลี ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลกลางในการพัฒนายกระดับการพูดภาษาอังกฤษของเยาวชน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานการศึกษาของนครปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีน และในประเทศอินเดียได้มีการใช้หลักสูตร GESE เป็นแม่แบบในการพัฒนาหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยม

การรับรองจากหน่วยงานนานาชาติ
การสอบแบ่งระดับตามเกณฑ์การเรียนรู้ CEFR (Common European Framework Reference for Languages) ของสหภาพยุโรป ซึ่งออกแบบมาเพื่อวัดระดับการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับเริ่มเรียนไปจนถึงระดับเทียบเคียงเจ้าของภาษา
การสอบ GESE ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน ALTE (The Association of Language Testers in Europe) ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการสอบวัดระดับภาษาต่าง ๆ ในยุโรป และได้รับ “Q” Quality Mark ซึ่งจะมอบให้กับสถาบันที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบที่เข้มงวดของ ALTE ครบทั้ง17 ข้อเท่านั้น
การสอบ GESE ใน Secured English Language Test (SELT) Centre สามารถใช้ประกอบการขอวีซ่าในการพำนักในสหราชอาณาจักรชั่วคราวและถาวร อาทิเช่น วีซ่าคู่สมรส วีซ่า Permanent Resident ฯลฯ
การสอบ GESE ได้รับการนำเสนอบน Platform ของ BBC Learning English