Thailand
Thailand
TH
|
EN

MENU ▾
การสอบใบประกาศนียบัตร
Certificate Exams

การสอบใบประกาศนียบัตรการแสดง เน้นการฝึกทักษะการแสดงดนตรีเหมือนการจัดคอนเสิร์ตแบบมืออาชีพ นิยมใช้เป็นส่วนเสริมทักษะการแสดงสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงดนตรีต่อสาธารณะ

ลักษณะการสอบ:
 • มีการสอบ 3 ระดับ ได้แก่
  • Foundation Certificate เทียบเท่าระดับเกรด 3
  • Intermediate Certificate เทียบเท่าระดับเกรด 5
  • Advanced Certificate เทียบเท่าระดับเกรด 8
 • คะแนนการแสดง 90% การนำเสนอ 10%
 • สอบปฏิบัติเดี่ยว ตัวต่อตัว กับอาจารย์ผู้สอบจาก Trinity College London

ระดับการสอบ

Advanced
Grade 8Exam duration: 27-32 minutes
Advanced CertificateProgramme duration: 25-30 minutes
Exam duration: 33 minutes
Grade 7Exam duration: 22-27 minutes
Grade 6Exam duration: 22-27 minutes
Intermediate
Grade 5Exam duration: 16-21 minutes
Intermediate CertificateProgramme duration: 15-20 minutes
Exam duration: 23 minutes
Grade 4Exam duration: 16-21 minutes
Foundation
Grade 3Exam duration: 12-16 minutes
Foundation CertificateProgramme duration: 8-10 minutes
Exam duration: 13 minutes
Grade 2Exam duration: 11-15 minutes
Grade 1Exam duration: 11-15 minutes
Entry
InitialExam duration: 10-13 minutes

การสอบระดับต่าง ๆ

รายละเอียดการสอบใบประกาศนียบัตรสามารถดูรายละเอียดได้จากในคู่มือการสอบ Certificate Exams Syllabus

โครงสร้างการสอบประกอบด้วยการบรรเลง

เพลง

เลือกเพลงที่เหมาะสมมาสร้างเป็นโปรแกรมการแสดงตามความยาวที่กำหนดในแต่ละระดับจาก รายชื่อเพลงที่กำหนด

ไม่มีการจำกัดจำนวนเพลง ผู้สอบสามารถเลือกเพลงกี่เพลงก็ได้ให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละระดับ

หากต้องการ ผู้สอบสามารถเลือกเพลงอื่น ๆ นอกเหนือจากในรายชื่อที่กำหนด ทีมีระดับความยากที่เหมาะสมมาใส่ร่วมในโปรแกรมการแสดงได้อีกไม่เกิน 30% ของเวลาการแสดงทั้งหมด โดยสามารถเลือกเพลงได้เอง ไม่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตจาก Trinity College London

 • Foundation Certificate ความยาวในการบรรเลงทั้งหมด 8-10 นาที
 • Intermediate Certificate ความยาวในการบรรเลงทั้งหมด 15-20 นาที
 • Advanced Certificate ความยาวในการบรรเลงทั้งหมด 25-30 นาที

การนำเสนอ

การนำเสนอ ดูจากความเหมาะสมสมดุลของโปรแกรม โดยควรเลือกเพลงที่มีความหลากหลาย เพื่อแสดงถึงทักษะในการบรรเลงเพลงแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีคะแนนสำหรับการจัดโปรแกรมให้มีความยาวที่เหมาะสมพอดีกับเวลาที่กำหนด

โปรแกรมโน้ต ควรจัดทำด้วยความประณีตตามธรรมเนียมโปรแกรมคอนเสิร์ต คือ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 พับครึ่งเป็นรูปเล่ม และจะต้องประกอบด้วยข้อมูลเหล่านี้

 • วัน เวลา และสถานที่สอบ
 • ชื่อผู้สอบ
 • ชื่อเพลงและชื่อผู้ประพันธ์
 • ประวัติโดยย่อของผู้สอบ
 • เวลาการบรรเลงสำหรับแต่ละเพลง

ในวันสอบผู้สอบควรแต่งกายด้วยชุดไปรเวทสุภาพ ตามธรรมเนียมการแสดงคอนเสิร์ตทั่วไป

การให้คะแนน

การให้คะแนนจะขึ้นอยู่กับผลงานการบรรเลงเป็นส่วนใหญ่ และประกอบด้วยคะแนนการนำเสนออีกเล็กน้อย ดังนี้

ทักษะการแสดง
90%
ความถูกต้องและคล่องแคล่ว (Accuracy & Fluency)
ความถูกต้องของโน้ตและจังหวะ และการทำตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทางดนตรี ตลอดจนความต่อเนื่องและลื่นไหลในอัตราจังหวะที่สม่ำเสมอและความเร็วที่เหมาะสม
30 คะแนน
ความสามารถทางเทคนิค (Technique)
ความสามารถในการควบคุมเครื่องดนตรี รวมทั้งความสามารถในการสร้างเสียงที่มีคุณภาพเสียงได้หลากหลายอย่างเหมาะสม อาทิการทำ intonation และ articulation การสร้างสีสันทางเสียง (tone color) การใช้ pedal เป็นต้น
30 คะแนน
การตีความและการสื่อสาร (Communication & Interpretation)
ความสามารถในการสื่อสารความหมาย เนื้อหา อารมณ์ของบทเพลงไปสู่ผู้ฟังได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งความตั้งใจในการแสดงบทเพลงโดยคงความรับรู้ถึงผู้ฟังไว้โดยตลอด
30 คะแนน
ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills)
10%
ความเหมาะสมของโปรแกรม (Programme Planning & Balance)
การเลือกเพลงให้มีความหลากหลายในด้านสไตล์และเทคนิค ให้มีความความสมดุุลชองโปรแกรม ตลอดจนความยาวที่เหมาะสม
4 คะแนน
โปรแกรมโน้ต (Programme Notes)
ความสมบูรณ์ของโปรแกรมโน้ต
4 คะแนน
การนำเสนอ (Presentation Skills & Stagecraft)
การนำเสนอและทักษะการแสดงเสมือนการแสดงบนเวที อาทิ การแต่งกายที่เหมาะสม การหยุดระหว่างเพลงอย่างเพียงพอ การไม่วอกแวกลนลานระหว่างการสอบ เป็นต้น
2 คะแนน

Pass: คะแนนรวม 60 คะแนนขึ้นไป ถือว่าสอบผ่าน

Distinction: คะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป ถือเป็นเกียรตินิยมอันดับ 1

*สำหรับการสอบใบประกาศนียบัตร ไม่มีคะแนนระดับ Merit

ผู้สอบทุกคนจะได้รับใบคะแนน (Report Form) ที่เขียนโดยอาจารย์ผู้สอบ ซึ่งจะมีคำอธิบายคะแนนส่วนต่าง ๆ อย่างชัดเจน ผู้สอบที่สอบผ่านทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งจะระบุชื่อผู้สอบและระดับเกรดที่สอบผ่าน โดยหากได้เกียรตินิยมจะมีข้อความระบุไว้ในใบประกาศนียบัตรด้วย

Exams in three levels for those aiming to build professional performance skills in their instrument or subject

Quick Facts:
 • Available in 3 levels
  • Foundation Certificate
   equivalent to Grade 3 difficulty
  • Intermediate Certificate
   equivalent to Grade 5 difficulty
  • Advanced Certificate
   equivalent to Grade 8 difficulty
 • 90% performance skills plus 10% presentation skills
 • Practical one-on-one exam with qualified professionals from Trinity College London

Available Levels

Advanced
Grade 8Exam duration: 27-32 minutes
Advanced CertificateProgramme duration: 25-30 minutes
Exam duration: 33 minutes
Grade 7Exam duration: 22-27 minutes
Grade 6Exam duration: 22-27 minutes
Intermediate
Grade 5Exam duration: 16-21 minutes
Intermediate CertificateProgramme duration: 15-20 minutes
Exam duration: 23 minutes
Grade 4Exam duration: 16-21 minutes
Foundation
Grade 3Exam duration: 12-16 minutes
Foundation CertificateProgramme duration: 8-10 minutes
Exam duration: 13 minutes
Grade 2Exam duration: 11-15 minutes
Grade 1Exam duration: 11-15 minutes
Entry
InitialExam duration: 10-13 minutes

Requirements

Details of the exams can be found in the Certificate Exams Syllabus

Exams consist of a performance element and a presentation element.

Performance

Choose pieces from the published list.

There are no restrictions on the number of pieces as long as it is more than one. However, the time restriction must be strictly observed.

Candidates may also choose other appropriate pieces from outside the published list to make up to 30% of their performance time. There is no need to acquire an official approval from Trinity College London.

 • Foundation Certificate: performance duration 8-10 minutes
 • Intermediate Certificate: performance duration 15-20 minutes
 • Advanced Certificate: performance duration 25-30 minutes

Presentation Skills

This incorporates the effectiveness and overall balance of the pieces played, and the way in which they show different facets of the candidate’s abilities. The accuracy of the timing of the programme is also assessed here.

A short set of written programme notes should be presented to the examiner at the beginning of the exam.  Programme notes must include:

 • date, time and place of the recital
 • name(s) of performer(s)
 • titles and composers
 • brief biography of the candidate(s)
 • timings for all pieces.

Programme notes should be formatted in a similar way to those used for public recitals, e.g. a folded A4 (A5), typed or word processed document.

While attire need not reflect that of a public recital, candidates should dress smartly for the exam. The examiner will let the programme flow, without comments between pieces, to allow the candidate to proceed at their own rate, within the confines of the regulatory timings.

Marking Scheme

The recital (solo or ensemble) is awarded three separate marks corresponding to three specific musical components, allowing candidates to receive precise feedback about aspects of their performance. These marks combine to give an overall mark for the performance.

Performance
90%
Accuracy & Fluency
the accurate realisation of notation and directions sustained at an appropriate tempo
30 marks
Technique
instrumental control and the ability to draw the most from the instrument; intonation, tone colour, articulation, pedalling, etc
30 marks
Communication & Interpretation
the ability to convey musical intent to the listener with commitment and a sense of performance
30 marks
Presentation Skills
10%
Programme Planning & Balance
This incorporates the effectiveness and overall balance of the pieces played, and the way in which they show different facets of the candidate’s abilities. The accuracy of the timing of the programme is also assessed here
4 marks
Programme Notes
A short set of written programme notes should be presented to the examiner at the beginning of the exam.
4 marks
Presentation Skills
This section reflects the way in which the candidate presents the performance to the listener, including stagecraft and personal presentation and comportment.
2 marks

Pass: 60 marks and above

Distinction: 80 marks and above

*Merits are not awarded for Certificate Exams

Every candidate will receive a Report Form written by the examiner, with marks and comments about their performance in the exam. The Report Form is usually available for pick-up two weeks after the exam date. In case of a pass and above, a certificate will be sent from Trinity College London, United Kingdom, and is usually ready for pick-up 6-8 weeks after the exam date.