Thailand
Homeหน้าแรก |
TH
|
EN

การสอบภาษาอังกฤษ GESE
Graded Examinations in Spoken English (GESE)

Graded Examinations in Spoken English ของ Trinity College London เป็นหลักสูตรสอบวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ มีการแบ่งเป็นระดับ 12 ระดับตามความยากง่าย และวัดผลจากทักษะและสิ่งที่ผู้เรียนทำได้ในภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การตอบคำถามเบื้องต้นเมื่อถูกถาม ไปจนถึงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์การสื่อสารอื่น ๆ เช่น การสนทนา การอภิปราย การโต้แย้ง การโน้มน้าวจิตใจ และการนำเสนอเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

Trinity’s Graded Examinations in Spoken English provide a reliable and valid scheme of assessment through which learners and teachers can measure progress and development, whether for educational and vocational purposes or as a leisure activity.

This series of 12 progressively graded exams is designed for speakers of languages other than English and sets realistic objectives in listening to and speaking with English speakers. The 12 grades provide a continuous measure of linguistic competence and take the learner from absolute beginner (Grade 1) to full mastery (Grade 12).

  • การสอบ 12 ระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงชั้นสูง
  • ระดับเทียบกับ CEFR ของสหภาพยุโรป ตั้งแต่ A1-C2  • การสอบวัดระดับทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ผ่านการสนทนาตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบเจ้าของภาษา
  • เปิดสอบสำหรับบุคคลทั่วไปและโรงเรียน
  • หลักสูตรเปิดที่สถานศึกษาและครูอาจารย์ทั่วไปสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประวัติความเป็นมา

Overview

หลักสูตร GESE ของ Trinity College London ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานการศึกษาที่ต้องการหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่เพียงการอ่าน เขียน และไวยากรณ์ แต่ไม่สามารถนำไปใช้งานจริงในการสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน

หลักสูตร GESE ออกแบบมาเพื่อกำหนดขั้นตอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ในการฝึกฝนทักษะการพูดอย่างเป็นขั้นตอน เริ่มจากระดับต้นที่เน้นให้ฟังและตอบคำถามอย่างง่ายเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ระดับกลางที่เริ่มส่งเสริมให้มีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากขึ้นเรื่อย ๆ และระดับสูงที่มีการเน้นเทคนิคการนำเสนอ การให้เหตุผล การโต้แย้ง หรือการเจรจา โดยหัวข้อที่กำหนดจะเริ่มตั้งแต่หัวข้อเกี่ยวกับชีวิตโดยตรง ไปจนถึงหัวข้อที่เป็นนามธรรม

หลักสูตร GESE เป็นที่นิยมแพร่หลายในยุโรป อาทิ โดยเฉพาะในประเทศสเปนและอิตาลี ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลกลางในการพัฒนายกระดับการพูดภาษาอังกฤษของเยาวชน ในประเทศอินเดียได้มีการใช้หลักสูตร GESE เป็นแม่แบบในการพัฒนาหลักสูตรการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยม

A major benefit of a graded exam system is that it provides a motivational tool with which to encourage learners to develop and progress by acknowledging small steps. All learners make progress at different rates, and a graded system ensures that at every stage of their development there is an opportunity for them to mark that progress.

The exams take the form of a one-to-one, face-to-face oral assessment between the candidate and an examiner. The exam at each stage, and with increasing demands at each grade, replicates real-life exchanges in which the candidate and the examiner pass on information, share ideas and opinions and debate topical issues.

รายละเอียดหลักสูตร Graded Examinations in Spoken English (GESE)

Information Booklet

การสอบเริ่มตั้งแต่การสนทนาพื้นฐาน และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับเกรด โดยในเกรดสูงผู้สอบจะต้องมีบทบาทในการนำและควบคุมการอภิปรายและการสนทนากับอาจารย์ผู้สอบมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร GESE ของ Trinity College London เป็นหลักสูตรสอบวัดระดับทักษะการพูดและฟังโดยเฉพาะ มีการกำหนดความสามารถและจุดประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละระดับไว้อย่างละเอียด ทำให้ครูอาจารย์หรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรที่มีอยู่ได้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเปิดที่นำไปใช้ได้อย่างอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าสถาบันนั้น ๆ จะเตรียมตัวให้นักเรียนสอบหรือไม่ก็ตาม

The exam suite builds from simple conversation where the aim is to exchange basic information to more complex discussions, presentation and interactive tasks in higher grades.


คู่มือการสอบ

Information Booklet


Download GESE Information booklet (English)

ดาวน์โหลดคู่มือ GESE ภาษาไทย

คู่มือครูผู้สอน

GESE Teacher's Handbook


Download GESE Teacher's Handbook(Thai)

ดาวน์โหลดคู่มือครูผู้สอน GESE ภาษาไทย

ข้อมูลและคำแนะนำสำหรับคุณครู

Guide for Teachers


Download GESE Initial steps - Guide for teachers 2014

Download GESE Elementary steps - Guide for teachers 2014

Download GESE Intermediate Steps - Guide for teachers, Grades 7-9

ตัวอย่างการสอบ Graded Examinations in Spoken English (GESE)

Graded Examinations in Spoken English (GESE) Sample Video

การสอบ GESE เป็นการสอบสนทนาตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้สอบเจ้าของภาษา โดยแต่ละเกรดจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่การที่ผู้สอบจะต้องตอบสนองต่อคำสั่งง่าย ๆ หรือตอบคำถามสั้น ๆ ไปจนถึงการที่ผู้สอบมีส่วนร่วมในการสนทนามากขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งสามารถควบคุม กำหนดทิศทางการสนทนา แสดงออกถึงการเห็นด้วยและการขัดแย้ง รวมถึงการให้ความเห็น แสดงความเห็นใจ ให้คำแนะนำปรึกษา การโน้มน้าวใจ รวมทั้งนำเสนอเนื้อหาที่ซับซ้อนเป็นภาษาอังกฤษและดำเนินการอภิปรายเนื้อหากับเจ้าของภาษาได้


ตัวอย่างการสอบ GESE ระดับเกรด 2
GESE Grade 2 sample video

สื่อการสอน Graded Examinations in Spoken English (GESE)

Teaching Resources

สื่อการสอนประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร GESE ซึ่งครูอาจารย์ สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมายเหตุ: สื่อการสอนเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามการสอบ GESE แต่ละเกรด แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นชุดรูปภาพที่ใช้ในการสอบจริงและไม่สามารถรับประกันได้ว่าสิ่งที่ปรากฏในสื่อการสอนจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของการสอบแต่ละเกรด ครูอาจารย์ที่สนใจเตรียมให้นักเรียนสอบ GESE ควรศึกษารายละเอียดจากคู่มืออย่างละเอียดและนำสื่อการสอนไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

Downloadable resources for teachers. These resources are provided for non-commercial use free of charge, but are not guaranteed to cover all necessary content for each GESE grade. Teachers preparing students for a GESE exam should refer to the requirements in the information booklet.

Grade 1
Classroom Objects
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Animals
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Face and Body
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Clothing Items
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Numbers 1-20
Poster (A3)
Colours
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Grade 2
Rooms in the Home
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Family Members
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Pets
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Numbers 1-50
Poster (A3)
Days of the Week & Months of the Year
Grade 3
Jobs
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Places in the Local Area
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Time
Flashcards (A4)
Weather
Flashcards (A4)
Poster (A3)
School Subjects
Flashcards (A4)
Poster (A3)
Describing the scenery
Poster (A3)
Worksheet
Activities
Flashcards (A4)
Poster (A3)